Tin tức
Xếp hạng giống lúa tại hội thảo giống In Email
Tin trong ngành

         KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ - XẾP HẠNG GIỐNG LÚA TẠI HỘI THẢO GIỐNG

                 Ở MỘT SỐ TỈNH ĐBSCL VỤ ĐÔNG XUÂN 2011-2012

Đọc thêm...
 
NÉT MỚI TRONG KHÂU TIÊU THỤ LÚA GIỐNG In Email
Tin trong ngành

 So với các năm trước đây, thời điểm nầy lượng lúa giống tiêu thụ rất mạnh, hầu như những giống chủ lực đã sạch kho, có được thành quả trên là do năm nay đơn vị đưa ra nhiều phương thức tiêu thụ lúa giống: mở rộng thị trường, hội nghị khách hàng, chế độ khuyến- hậu mãi, chiết khấu... Trong đó phương thức quảng bá tiêu thụ sản phẩm thông qua cộng tác viên của ngành khuyến nông- khuyến ngư được chọn là một trong những nét mới trong khâu tiêu thụ giống lúa.

Đọc thêm...
 
HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN (Kỹ niệm CMT-8) In Email
Tin trong ngành

 

Hình ảnh: Dưới chân ông Thọai Ngọc Hầu

                Hòa cùng khí thế cả nước chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2011); kỷ niệm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2011), nhằm tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, thiết thực giúp cho các bạn ĐVTN tăng cường học tập truyền thống cách mạng, tìm hiểu các địa điểm lịch sử. Sáng ngày 27/8/2011, có trên 22 ĐVTN Chi đoàn TTG NN ĐT và đại diện BCH Công đoàn đã tham gia hoạt động về nguồn viếng đền thờ ông Thoại Ngọc Hầu tại Thoại Sơn – An Giang. Hoạt động này do Chi đoàn tổ chức với sự hổ trợ của BGĐ, Chi bộ, Công đoàn.

Đọc thêm...
 
TỔNG KẾT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 10 NĂM (2000- 2010) In Email
Tin trong ngành

 Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỷ thuật 10 năm (2000- 2010)diễn ra vào ngày 07/7/2011tại Nhà văn hoá lao động do UBND Tỉnh Đồng tháp tổ chức.

Đọc thêm...
 
Dừa Dứa - Tiềm năng kinh tế In Email
Tin trong ngành

I Giôùi thieäu:

Döøa Döùa hay coøn goïi laø döøa thôm, laø loaïi döøa ñaëc bieät coù muøi thôm laù döùa. Ñaây laø loaïi döøa ñaëc saûn cuûa Thaùi Lan ñöôïc du nhaäp vaø thích nghi vôùi khí haäu, thoå nhöôõng ôû nöôùc ta. Döøa döùa ñöôïc tuyeån choïn gioáng töï nhieân ñaõ laâu, coù ñaëc tính rieâng bieät so vôùi caùc loaïi döøa khaùc nhö: döøa coù hoa ñöïc vaø hoa caùi nôû cuøng moät thôøi ñieåm, giuùp cho söï töï thuï phaán xaûy ra, ñaëc ñieåm naøy haïn cheá söï bieán hoùa, giuùp cho traùi döøa coøn giöõ nguyeân ñoä thôm ngoït cuûa caây meï. Ngoaøi ra, döøa döùa coù söï phaùt trieån töông ñoàng so vôùi caùc gioáng döøa ñòa phöông khaùc nhö caùc gioáng döøa xieâm. Chính nhöõng yeáu toá naøy ñaõ thu huùt söï quan taâm cuûa noâng daân.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Chứng nhận

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiện có 98 khách Trực tuyến
Tien Con Ga Bán Tiền Cổ Tiền Xu Gà